Regulamin serwisu

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Regulamin Serwisu MPZP

Wchodzi w życie z dniem 23.12.2016r.

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu MPZP

I. DEFINICJE

SERWIS – Serwis MPZP - serwis internetowy dostępny za pośrednictwem domeny www.mpzp.gis-net.pl, umożliwiający obsługę procedury planistycznej w tym konsultacje społeczne prowadzone w ramach procedury, z  uwzględnieniem specyfiki Użytkownika (Użytkownik Publiczny, Użytkownik) poprzez publikację dokumentów planistycznych oraz projektów tych dokumentów (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), wraz z ich umiejscowieniem na interaktywnej mapie, a także informacji związanych z procedurą ich sporządzania. Serwis umożliwia również prowadzenie konsultacji społecznych w toku procedur planistycznych  oraz generowanie i obsługę związanych z nimi wniosków
i uwag.

UŻYTKOWNIK - każdy podmiot lub osoba, korzystający z Serwisu, w szczególności osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych tj. zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw. Wobec użytkowników, którzy dokonali rejestracji konta używana jest nazwa Użytkownik Zarejestrowany.

UŻYTKOWNIK PUBLICZNY - instytucja publiczna m.in. urzędy miast i gmin, starostw powiatowych, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie i inne podmioty administracji samorządowej lub centralnej, korzystający z Serwisu na podstawie odrębnie zawartych umów z Usługodawcą, zapisy umów mają pierwszeństwo wobec Regulaminu. Wszędzie tam gdzie użyte jest sformułowanie Użytkownik, rozumie się przez
to Użytkowników nie będących Użytkownikiem Publicznym.

ODWIEDZAJĄCY - użytkownik, który nie dokonał rejestracji konta, a korzysta z części usług dostępnych w Serwisie, w szczególności przegląda lub pobiera dane udostępnione przez Użytkowników Publicznych, wyszukuje działki na mapie lub dokonuje ich wydruku

USŁUGODAWCA - właściciel Serwisu, którym jest SmallGIS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000407386, REGON: 122481249, NIP: 6793079346, adres mail:  
konsultacje@gis-net.pl, tel.: +48 12 425-06-25

UMOWA NA KORZYSTANIE Z SERWISU - umowa zawierana z Użytkownikiem, który dokonał w Serwisie rejestracji (założył konto) oraz dokonał jego aktywacji za pomocą wiadomości e-mail) lub umowa zawarta z Użytkownikiem Publicznym. Korzystanie z usług Serwisu przez Użytkowników (nie dotyczy Użytkowników Publicznych) jest nieodpłatne.

REGULAMIN - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu.

KONTO - udostępniona Użytkownikowi zorganizowana część Serwisu, zabezpieczona i identyfikowalna za pomocą loginu i hasła przypisanego do danego Użytkownika, za pomocą której może on administrować określonymi działaniami w ramach wykorzystania Serwisu w ramach zawartej umowy.

PANEL URZĘDNIKA -  udostępniona Użytkownikowi Publicznemu zorganizowana część Serwisu, zabezpieczona i identyfikowalna za pomocą loginu i hasła przypisanego do danego Użytkownika Publicznego, za pomocą której może on administrować określonymi działaniami w ramach wykorzystania Serwisu w ramach zawartej umowy, w tym modyfikowanie danych gminy, dodawanie załączników, zarządzanie witryną.

ZABLOKOWANIE KONTA - działanie Administratora Serwisu będące następstwem zaistnienia przesłanek wskazanych w Regulaminie lub umowie z Użytkownikiem, skutkujące uniemożliwieniem dostępu do konta i zablokowaniem wszystkich czynności możliwych do wykonania po zalogowaniu.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu www.mpzp.gis-net.pl za pośrednictwem oficjalnej strony Serwisu.

2.      Właścicielem Serwisu, zwanym w dalszej części Usługodawcą, jest spółka SmallGIS
sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000407386, REGON: 122481249,
NIP: 6793079346, adres mail:  konsultacje@gis-net.pl, tel.: +48 12 425-06-25

3.      Regulamin Serwisu może ulec zmianie, o czym Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkowników poprzez opublikowanie zmian na stronie www Serwisu. Zmiany wejdą w życie po upływie 3 dni od publikacji. Przewidywane zmiany mogą mieć miejsce w szczególności z uwagi na zmiany stanu prawnego, rozwój technologiczny Serwisu lub też być spowodowane rozszerzeniem zakresu świadczonych przez Serwis usług.

4.      Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku, kiedy nie wyraża zgody na zmiany dokonane w Regulaminie. Nie dotyczy to zmian wynikających ze zmian obowiązującego prawa lub koniecznych z uwagi na potrzebę usunięcia z Regulaminu zapisów niezgodnych z prawem. W takim wypadku wypowiedzenie nie przysługuje, a złożone będzie traktowane jako zwykłe wypowiedzenie. W przypadku dokonywania zmian Regulaminu dotyczących określonej grupy Użytkowników, tylko im przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z uwagi na zmiany Regulaminu przewidziane w ustawie.

5.      Usługodawca informuje, że w przypadku części usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu skorzystanie z nich wymagać będzie od Użytkownika dokonania rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego na stronie www Serwisu i założenia konta. Oznacza to założenie konta Użytkownika i procedurę jego aktywacji. Użytkownik uzyska informację o konieczności dokonania rejestracji w momencie podjęcia na stronie Serwisu czynności łączących się z koniecznością jej dokonania. Rejestracja wraz z potwierdzeniem i aktywacją konta jest równoznaczna z zawarciem umowy na korzystanie z usług Serwisu. Usługodawca informuje również, że część usług jest dostępna Użytkownikom bez konieczności złożenia konta.

6.      Użytkownikowi, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wzór takiego oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Zgodnie z ww. ustawą termin na złożenie oświadczenia zostaje dochowany z chwilą wysłania oświadczenia.

7.      Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 6 powyżej w sytuacji zawarcia umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Usługodawca zastrzega sobie, iż z uwagi na rodzaj świadczonych usług może: wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od danej umowy zawieranej na odległość; wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia od danej umowy zawieranej na odległość; wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od danej umowy zawieranej na odległość.

8.      Użytkownik celem zawarcia umowy na korzystanie z Serwisu z Usługodawcą obowiązany jest do podania prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie przesłana wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie zawarcia umowy. Wiadomość e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie zawierać również informacje o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24).

9.      Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisów w trakcie procesu rejestracji (zakładanie konta) obowiązany jest do podania swoich danych osobowych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe.

10. Usługodawca informuje, iż celem prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Serwis oraz do celów promocji własnej oraz marketingu usług Usługodawcy ww. dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych. Administratorem danych jest firma SmallGIS sp. z o.o. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu we własne dane oraz dokonywanie ich poprawy. Użytkownik będący właścicielem danych ma również prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i żądać ich usunięcia, co wiąże się z automatycznym rozwiązaniem wszystkich umów na świadczenie usług zawartych za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem – właścicielem danych a Usługodawcą oraz likwidacją konta Użytkownika. Administratorem danych Użytkowników Publicznych są Użytkownicy Publiczni.

11. Usługodawca poinformuje Użytkownika – właściciela danych o fakcie rozwiązania umowy na skutek wycofania zgody na przetwarzanie danych wnosząc jednocześnie o potwierdzenie zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W przypadku potwierdzenia przez Użytkownika –właściciela danych woli cofnięcia zgody na przetwarzanie danych uważa się, że zawarte umowy zostały rozwiązane za porozumieniem stron.

12. Użytkownik – właściciel danych akceptuje, że Administrator Danych Osobowych (Usługodawca) może, z zachowaniem przepisów prawa, powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu, jeśli okaże się, że jest to konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji takiej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe są szyfrowane i nawet ich przechwycenie nie pozwala na swobodne odczytanie danych przez osoby nieupoważnione. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: konsultacje@gis-net.pl

13. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik- właściciel danych osobowych zgadza się również na przekazywanie danych osobowych, z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa oraz środków ochrony, do innych podmiotów zewnętrznych, z którymi Serwis nawiąże współpracę celem realizacji usług Serwisu.

14. Usługodawca zezwala Użytkownikowi na przeglądanie bazy danych materiałów stanowiących treść Serwisu. W żadnym wypadku korzystanie z Serwisu nie może być interpretowane jako nabycie przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów zawartych w Serwisie. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego w przepisach Ustawy o prawie autorskim i innych prawach pokrewnych (dalej Ustawa). W szczególności, poza określonymi w przepisach Ustawy przypadkami, zabronione jest ich kopiowanie w całości lub w części, a także ich udostępnianie publicznie. W wypadku, kiedy ilość materiałów pobieranych ze stron Serwisu wskazywać będzie na ich kopiowanie, a nie przeglądanie Usługodawca będzie uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu, na co Użytkownik wyraża zgodę.

15. Zawarcie umowy na korzystanie z usług Serwisu następuje poprzez zarejestrowanie konta przez Użytkownika, czego dowodem jest potwierdzenie tego faktu poprzez e-mail wysyłany do Użytkownika przez Usługodawcę i aktywacja konta przez Użytkownika. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta, co następuje poprzez: wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, z chwilą rozwiązania umowy przez Usługodawcę w sytuacjach określonych w Regulaminie bez zachowania terminu wypowiedzenia, bądź z chwilą skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy na korzystanie z usług Serwisu zakończone zostaje świadczenie wszelkich usług przez Usługodawcę, a konto ulega zlikwidowaniu.

16. Usługodawca jest upoważniony do likwidacji konta Użytkownika w przypadku, gdy uzyska wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub informację od właściwych organów państwowych lub innych Użytkowników (w tym Użytkownika Publicznego), że Użytkownik narusza lub usiłuje naruszyć, jego działanie (Użytkownika) stanowi obejście lub próbę obejścia: powszechnie obowiązującego prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz w sytuacjach zagrażających prawidłowemu działaniu Serwisu lub uniemożliwiających korzystanie z usług innym Użytkownikom. Dotyczy to w szczególności treści wysyłanych za pośrednictwem Serwisu do Użytkowników Publicznych. W sytuacji wskazanej w niniejszym punkcie Użytkownikowi nie należy się żadne odszkodowanie. Usługodawca uprawniony jest, w zależności od charakteru i skali danego naruszenia, do czasowego zablokowania lub usunięcia konta.

17. Usługodawca może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe i marketingowe na temat towarów i usług oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące (newsletter), pod jednak warunkiem, że Użytkownik wyraził uprzednio zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili wyrażoną zgodę cofnąć. Aby otrzymywać newsletter nie jest wymagane zarejestrowanie w Serwisie. W przypadku Użytkowników, którzy nie posiadają konta w Serwisie umowa na newsletter zostaje zawarta w momencie przesłania na adres e-mail Użytkownika potwierdzającej wiadomości mailowej. Obu Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy na newsletter ze skutkiem natychmiastowym. Zapisy regulujące kwestie spraw konsumenckich mają odpowiednie zastosowanie w kwestii umowy na newsletter.

 

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1.      Usługodawca umożliwi Użytkownikowi dostęp do danych publikowanych przez wszystkich Użytkowników Publicznych z jakimi współpracuje Serwis. Usługodawca umożliwi Użytkownikowi zarejestrowanemu generowanie wniosków i uwag, na podstawie dostępnych w serwisie szablonów, w ramach publikowanych w serwisie procedur planistycznych oraz poza nimi, a także dostęp do informacji o statusie rozpatrzenia tych wniosków (o ile Użytkownik Publiczny wprowadził te informacje). Za wszystkie dane publikowane przez Użytkownika Publicznego, w tym za nadawaniu statusów po stronie urzędu, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik Publiczny.
O możliwości składania wniosków lub uwag do konkretnej instytucji publicznej
lub prowadzonej przez nią procedury planistycznej decyduje Użytkownik Publiczny.

2.      Celem złożenia wniosku i jego wygenerowania Użytkownik zakłada konto w Serwisie podając swoje dane kontaktowe, wskazuje lokalizację terenu, którego dotyczy wniosek (poprzez wskazanie działek ewidencyjnych, adresu, lub narysowanie jego granic na mapie) oraz po zalogowaniu, rozpoczyna tworzenie wniosku.

3.      We wniosku automatycznie uzupełniane są dane gminy, wnioskodawcy (podane przez Użytkownika), dokumentu, do którego jest składany wniosek lub uwaga. Użytkownik uzupełnia treść wniosku o pozostałe wymagane dane, w tym niewypełniane automatycznie. Po zakończeniu wypełniania wniosku zyskuje on status „roboczy”. Następnie Użytkownik zapisuje wniosek w systemie (status „zapisany”), co oznacza, że wniosek w formie elektronicznej został przesłany do właściwego Użytkownika Publicznego. Następnie Użytkownik drukuje wniosek w celu złożenia go do Urzędu na piśmie lub pobiera w formacie .pdf.

4.      Wnioski zapisane w systemie są dostępne dla Użytkownika Publicznego, do którego zostały skierowane. Po wpłynięciu wniosku w formie przewidzianej ustawą do właściwego urzędu, Użytkownik Publicznych  zaznacza w Serwisie, czy dany wniosek wpłynął do Urzędu w formie pisemnej. Wniosek złożony w formie pisemnej w urzędzie otrzymuje status „zarejestrowany w urzędzie”. Użytkownik Publiczny uzupełnia wnioski o informację o sposobie ich rozpatrzenia.

5.      Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że część wniosków w procedurze planistycznej w ramach konsultacji wymaga złożenia wniosku w oryginale w odpowiednim Urzędzie w terminie wyznaczonym przez Urząd (Użytkownika Publicznego). Złożenie wniosku za pośrednictwem Serwisu skutkuje, w przypadku takich wniosków, jedynie wstępnym poinformowaniem danego urzędu o aktywności Użytkownika w zakresie prowadzonej procedury. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika, który nie dopełni obowiązku złożenia dokumentów w Urzędzie - u Użytkownika Publicznego w formie wymaganej odpowiednią ustawa. Treści składanych wniosków i uwag mogą zostać podane do publicznej wiadomości przez Użytkownika Publicznego.

6.      Zabronione jest umieszczenie we wniosku treści niezgodnych z prawem, naruszających lub mogących naruszyć dobra osobiste osób lub podmiotów, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego w tym powszechnie obowiązujące zasady i normy etyczne i moralne, w szczególności mowa jest tu o treściach z podtekstem seksualnym oraz wszelkich treściach noszących znamiona pornograficzne. Usługodawca w sytuacji ujawnienia takich treści uprawniony jest do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.

7.      Usługodawcy przysługują wyłączne prawa własności (w tym prawa własności intelektualnej, oraz wszelkie majątkowe prawa autorskie) do elementów graficznych, rozwiązań technicznych, w zakresie kompozycji i układu poszczególnych elementów, jak również znaków towarowych, z wyjątkiem treści, których właścicielem jest Użytkownik lub Użytkownik Publiczny.

 

 

IV. REKLAMACJA USŁUG

1.      Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi przez Serwis. Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Serwisu lub w formie pisemnej przesłanej na adres Usługodawcy.

2.      Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, czyli minimum: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, procedury której dotyczy zgłoszenie, danych Użytkownika Publicznego do którego kierowany był wniosek,  okoliczności powodujące wniesienie reklamacji. Z treści zgłoszenia powinny również wynikać konkretne żądania Użytkownika (reklamującego).

3.      W przypadku braków dotyczących informacji identyfikujących, o których mowa w ustępie poprzednim, Usługodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia o ich uzupełnienie przed rozpatrzeniem reklamacji wskazując zakres niezbędnych uzupełnień. Dopiero po uzupełnieniu zgłoszenia o niezbędne dane rozpoczyna się bieg terminu na rozpatrzenie zgłoszenia.

4.      Reklamację rozpatruje się w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, z tym zastrzeżeniem, że termin liczony jest od daty prawidłowo złożonej reklamacji w przypadku uzupełnień. Usługodawca przekaże Użytkownikowi informację
o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularz rejestracyjnym.

5.      W sytuacji uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca umożliwi ponowne wykonania usługi w sytuacjach dotyczących niewykonania usługi o ile nie upłynął termin wyznaczony przez Użytkownika Publicznego na zgłaszanie wniosków.  

 

V. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.      Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z usług Serwisu w szczególności składając wnioski lub uwagi ponosi wszelką odpowiedzialność za jego treść, w tym za prawdziwość, rzetelność treści, a także ich zgodność z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującym prawem oraz ogólnie obowiązującymi zasadami współżycia społecznego oraz normami etycznymi. Usługodawca nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za działania lub zaniechania Użytkowników wobec Użytkowników Publicznych.

2.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Odwiedzających lub Użytkowników w szczególności za ograniczenia w dostępie do Serwisu spowodowane działaniem siły wyższej, awarii systemów lub urządzeń niezależnych od Usługodawcy, za prawdziwość i legalność treści wniosków Użytkowników Serwisu, za zobowiązania zaciągane przez Użytkowników wobec innych Użytkowników lub Odwiedzających, za rezultat kontaktu pomiędzy Użytkownikami lub Użytkownikiem a Odwiedzającym, za wynik procedury prowadzonej przez Użytkownika Publicznego.

3.      Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku negatywnej oceny wniosku złożonego przez Użytkownika lub za ich nierozpatrzenie, w tym w związku
z niedopełnieniem obowiązku złożenia dokumentów wniosku w oryginale w terminie wyznaczonym przez właściwego Użytkownika Publicznego. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za złożenie wniosku / uwag do urzędu, prawidłowość wypełnienia oraz dopełnienie obowiązków przewidzianych ustawą   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4.      W przypadku wystąpienia przeciwko Usługodawcy przez jakikolwiek podmiot z roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa lub zwyczajów lub norm ogólnie obowiązujących, Użytkownik niezwłocznie przystąpi do sporu i zobowiązany jest doprowadzić do zwolnienia Usługodawcy od odpowiedzialności w tym zakresie. Użytkownik zobowiązany jest naprawić wszelką szkodę wyrządzoną w związku z wystąpieniem przeciwko Usługodawcy z roszczeniami, w tym zwróci wszelkie poniesione koszty (postępowania sądowego i egzekucyjnego, koszty zastępstwa procesowego i inne).

5.      Zapis oraz postanowienia pkt. 4 odnoszą się do wszystkich typów postępowań (cywilne, karne, administracyjne), których podstawę stanowią naruszenia Użytkownika.

6.      Wszelkie działania Użytkownika narażające dobre imię Serwisu lub Usługodawcy lub nakierowane na wyrządzenie szkody wyżej wymienionym, jak również działania zmierzające do utrudnienia korzystania lub uniemożliwienia funkcjonowania Serwisu, skutkować będą usunięciem czasowym lub stałym kont danego Użytkownika, a ponadto podjęciem kroków prawnych przewidzianych w oddzielnych przepisach prawnych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2.      W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z korzystaniem z usług Serwisu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Usługodawcy.

3.      Na żądanie Użytkownika lub Odwiedzającego będących właścicielami przetwarzanych danych osobowych, przesłane do Usługodawcy (w tym również w formie elektronicznej na adres e-mail) udostępni on bez zbędnej zwłoki informacje na temat: ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu; udostępnianych przez Spółkę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, podmiotu, któremu Spółka ewentualnie powierzyła przetwarzanie danych osobowych, przesyłając je na wskazany w żądaniu adres e-mail.

4.      Usługodawca informuje, że wedle jego najlepszej wiedzy korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, nie wiąże się z żadnymi zagrożeniami szczególnymi.

 

___________________________________________________________________

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka ochrony prywatności (dalej Polityka prywatności) dotyczy wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w Serwisie internetowym www.mpzp.gis-net.pl (dalej Serwis). Użyte w niniejszej Polityce prywatności zwroty oznaczone wielką literą zdefiniowane zostały w Regulaminie korzystania z usług Serwisu www.mpzp.gis-net.pl W związku z wykonywaną działalnością pragniemy niniejszym zapewnić, iż wszelkie dane osobowe oraz inne dane nieposiadające przymiotu osobowego, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z usług Serwisu, gromadzone są z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz zasad i reguł ogólnie przyjętych. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były należycie zabezpieczone oraz chronione, zapewniając poszanowanie praw Użytkowni.ów i nie narażając zaufania, jakim nas Państwo obdarzyli. Niniejszy dokument wskazuje podstawowe zasady jakimi kierujemy się podczas wykonywania naszych obowiązków w zakresie ochrony przetwarzania powierzonych nam danych osobowych.

§ 1

1.      Administratorem Danych Osobowych Użytkowników, przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu www.mpzp.gis-net.pl i Usługodawcą Serwisu www.mpzp.gis-net.pl jest firma SmallGIS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000407386, REGON: 122481249, NIP: 6793079346, adres mail:  konsultacje@gis-net.pl, tel.: +48 12 425-06-25 (zwana dalej Usługodawcą lub Administratorem).

2.      Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a.      poprzez ich wprowadzenie dobrowolnie do formularzy oraz przy rejestracji konta,

b.      poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka").

§ 2

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (w szczególności: oznaczenie czasu, adres IP). Dane, podane w formularzu Ogłoszenia, przy rejestracji konta oraz podczas aktualizacji danych za pośrednictwem konta, są przetwarzane w celu realizacji usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to innych podmiotów, z którymi Usługodawca współpracuje w celu realizacji usługi.

§ 3

Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

§ 4

1.      Udostępnienie danych osobowych Użytkownika Usługodawcy jest dobrowolne, ich podanie umożliwi jednak skorzystanie z usług Serwisu. W takim przypadku niepodanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z usług Serwisu.

2.      Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.

3.      Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu sprzedaży usług prezentowanych w Serwisie, w celach marketingowych oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

4.      Usługodawca może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat towarów i usług oferowanych w Serwisie, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

§ 5

1.      Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

2.      W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik zobowiązuje się do ich uaktualnienia za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce Aktualizuj dane w panelu administracyjnym konta danego Użytkownika.

3.      Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swoich danych osobowych ze zbiorów danych osobowych prowadzonych przez Usługodawcę.

4.      W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą, wysyłając informacje w powyższym zakresie na adres biura obsługi adres mail:  konsultacje@gis-net.pl, tel.: +48 12 425-06-25

§ 6

1.      Serwis korzysta z plików cookies.

2.      Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

4.      Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a.      utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b.      ustawień regionalnych i językowych Użytkownika;

c.      ustawień personalnych Użytkownika;

d.      identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony Serwisu, ułatwiając wyświetlenie strony, którą jest zainteresowany Użytkownik;

e.      dostosowania zawartość strony internetowej do preferencji Użytkownika;

f.       określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.      W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.      Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, np. brak zapisu informacji wprowadzonych przez użytkownika Serwisu w formularzach, skutkować będzie koniecznością wprowadzania wszystkich informacji od nowa do wcześniej wypełnionych formularzy.

7.      Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu  wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

8.      Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

§ 7

1.      Informacje o niektórych zachowaniach Użytkownika podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.      Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a.      czas nadejścia zapytania,

b.      czas wysłania odpowiedzi,

c.      nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d.      informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e.      adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f.       informacje o przeglądarce Użytkownika,

g.      informacje o adresie IP.

3.      Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.      Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§ 8

1.      Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.      Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.

3.      Usługodawca może udzielać informacji zebranych w Serwisie upoważnionym organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.